معرفی تیم تحلیل گران داده صبا

sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

فرشید افشار

کارشناس ارشد
برنامه ریزی حمل و نقل

تحلیل گران داده صبا

وجیهه امینی

کارشناس ارشد
برنامه ریزی حمل و نقل
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

محسن رحتمی یامی

کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-راه و ترابری
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

مریم ایران منش

کارشناس ارشد
برنامه ریزی حمل و نقل
sabadataanalysis

سیداحسان سیدابریشمی

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

تحلیل گران داده صبا

گروه برنامه ریزی حمل و نقل

تحلیل گران داده صبا

گروه انفورماتیک

sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

صابر حبیبی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

حمیدرضا کشاورز محمدیان

دکتری مهندسی کامپیوتر
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا