معرفی تیم تحلیل گران داده صبا

sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

مریم ایران منش

کارشناس ارشد
برنامه ریزی حمل و نقل

تحلیل گران داده صبا

وجیهه امینی

کارشناس ارشد
برنامه ریزی حمل و نقل
sabadataanalysis

سیداحسان سیدابریشمی

دکتری
برنامه ریزی حمل و نقل
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

محسن رحتمی یامی

کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-راه و ترابری
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

فرشید افشار

کارشناس ارشد
برنامه ریزی حمل و نقل
تحلیل گران داده صبا

گروه انفورماتیک

تحلیل گران داده صبا

گروه انفورماتیک

sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

صابر حبیبی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

حمیدرضا کشاورز محمدیان

دکتری مهندسی کامپیوتر
sabadataanalysis

تحلیل گران داده صبا

تحلیل گران داده صبا

گروه حمل و نقل شهری

با اعضای تیم ما آشنا شوید
sabadataanalysis

سیداحسان سیدابریشمی

دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

sabadataanalysis

مریم ایران منش

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

وجیهه امینی

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

sabadataanalysis

فرشید افشار

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

محسن رحتمی یامی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

sabadataanalysis

آرش رساء ایزدی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

تحلیل گران داده صبا

گروه انفورماتیک

با اعضای تیم ما آشنا شوید
sabadataanalysis

علی محدث دیلمی

دکتری مهندسی پزشکی

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

sabadataanalysis

زهرا تورانی

دکتری مهندسی پزشکی

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

sabadataanalysis

حمیدرضا کشاورز محمدیان

دکتری مهندسی کامپیوتر

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

sabadataanalysis

صابر حبیبی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.